Vypracovanie zmlúv na mieru

Nakoľko je dnešná doba taká aká je, dobre slovo nestačí. Kvalitne vypracovaná zmluva je to, čo Vás ochráni v prípade akýchkoľvek nežiadúcich situácií. Bez stopercentne vypracovanej zmluvy idete neustále do rizika. A práve preto je najlepším riešením rizikovým situáciám predchádzať.

smlouva na dům

V našej advokátskej kancelárii JUDr. Michal Rosina so sídlom v Trenčianských Tepliciach a v Bratislave Vám vypracujeme akúkoľvek zmluvu alebo dohodu, nastavenú presne podľa Vašich zadaných požiadaviek. Kvôli vypracovaniu zmlúv https://ezmluva.sk/vypracovanie-zmluv nie je potrebné nikam chodiť, všetko je možné vybaviť on-line z pohodlia Vášho domova.

Bez problémov Vám vypracujeme:

  • zmluvu o spolupráci (zmluva o dohode zmluvných strán o vykonávanej činnosti, ktorá smeruje k vzájomnej spolupráci. Práva a povinnosti sa riadia úpravou obsiahnutou priamo v zmluve)
  • zmluvu o poskytnutí služieb (touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť nejakú službu v dohodnutom rozsahu a kvalite za dohodnutú odmenu počas istého dohodnutého obdobia)
  • zmluvu o dielo (v obchodnoprávnych vzťahoch ide o najčastejšie sa vyskytujúci typ zmluvy. V prípade tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa určité dielo. Objednávateľ sa naopak – zaväzuje zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu)
  • kúpnu zmluvu (zmluva s presným označením kto je predávajúci a kupujúci a označením predmetu kúpy, kúpnej ceny, záväzok o odovzdaní predmety kúpi a takisto záväzok o prevzatí predmetu kúpy a zaplatení dohodnutej ceny)
  • darovaciu zmluvu (musí byť písomná v prípade, ak je predmetom daru nehnuteľnosť s označením kto je darca a kto obdarovaný a s presným označením daru)
  • nájomnú zmluvu (zmluva s označením kto je prenajímateľ a kto je nájomca, označením predmetu nájmu s rozsahom užívania, výškou nájomného a výškou úhrad za služby spojené s užívaním priestoru)

vypracování smlouvy

Menované zmluvy patria medzi vyhotovované najčastejšie. Samozrejme Vám vypracujeme mnoho ďalších, ktoré potrebujete.